Zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta.
O przyznanie zapomogi może ubiegać się student, którego sytuacja materialna z przyczyn losowych, spowodowanych zdarzeniem niezależnym od jego woli, uległa przejściowemu pogorszeniu.
Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku.
Maksymalna stawka zapomogi ustalana na każdy rok akademicki.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/swiadczenia-pomocy-socjalnej