Informacje dla kończących studia

Nowe procedury dotyczące prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych (obowiązuje od 09.09.2020)
Prosimy o zapoznanie się z instrukcją APD i zarządzeniami Pani Rektor –  linki poniżej

Ustala się następującą kolejność realizacji poszczególnych czynności związanych ze złożeniem pracy dyplomowej w APD i przeprowadzeniem egzaminu dyplomowego:

Lp.CzynnośćZgodnie z przepisem zarządzeniaOdpowiedzialny
1.Przygotowanie  pracy  dyplomowej   i   uzyskanie  akceptacji promotora i oceny z seminarium dyplomowego, uzyskanie w USOSie wszystkich wpisów wymaganych w programie Student
2.Przekazanie do BOS drogą mailową z e-maila uczelnianego bądź przez podanie o rejestrację pracy dyplomowej w USOSWebie (podanie dostępne dla: Wydziału Archeologii, Wydziału Nauk o Sztuce i Etnologia) danych dotyczących pracy dyplomowej (tytuł pracy, skład komisji: przewodniczący, promotor, recenzent oraz planowany termin obrony)§ 2 ust. 1Student
3.Wprowadzenie do USOS danych dotyczących pracy dyplomowej§ 9 ust. 1Biuro Obsługi Studentów
4.Wprowadzenie do USOS składu komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy*§ 9 ust. 2Biuro Obsługi Studentów
5.Wprowadzenie do APD danych dotyczących pracy dyplomowej§ 4 pkt 1Student
6.Zatwierdzenie w APD oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej§ 4 pkt 2Student
7.Złożenie w APD wersji elektronicznej pracy dyplomowej§ 4 pkt 3Student
8.Sprawdzenie pracy dyplomowej w APD§ 6 ust. 1Promotor
9.Zlecenie weryfikacji pracy dyplomowej w JSA§ 6 ust. 1 pkt 1Promotor
10.Zaakceptowanie raportu z badania pracy dyplomowej w JSA§ 6 ust. 1 pkt 2aPromotor
11.Zatwierdzenie oświadczenia o zapoznaniu się z raportem oraz, że praca dyplomowa spełnia warunki wymagane w postępowaniu o uzyskanie tytułu zawodowego§ 6 ust. 1 pkt 2bPromotor
12.Przekazanie w APD pracy dyplomowej do wpisania recenzji§ 6 ust. 2Promotor
13.Wpisanie recenzji pracy dyplomowej (najpóźniej jeden dzień przed terminem obrony)§7Promotor i Recenzent
14.Przeprowadzenie egzaminu dyplomowego Przewodniczący
15.Sporządzenie i zatwierdzenie protokołu egzaminu dyplomowego. Na protokole w APD wymagany podpis elektroniczny promotora, recenzenta i przewodniczącego komisji§8Przewodniczący, Promotor, Recenzent
16.Wydrukowanie i włączenie do teczki akt osobowych studenta: –    protokołu egzaminu dyplomowego**, –    recenzji pracy dyplomowej, –    Karty Pracy Dyplomowej, będących wydrukami z USOS.§ 9 ust. 3Biuro Obsługi Studentów
17.Wystawienie dyplomu Sekcja Spraw Studenckich
18.Wystawienie suplementu do dyplomu Biuro Obsługi Studentów

* Wprowadzenie składu komisji może odbyć się w dalszej kolejności, jednak nie później niż dzień przed egzaminem dyplomowym

** Z zastrzeżeniem zapisów § 12

Pliki do pobrania: