Stypendium Rektora

Stypendium może otrzymać do 10% studentów danego kierunku studiów, którzy uzyskali wysoką średnią ocen nie niższą niż 4,00.
O przyznanie stypendium możesz ubiegać się po ukończeniu I roku.
Studenci I roku, którzy są laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych również mogą ubiegać się o przyznanie stypendium.
Stypendium możesz uzyskiwać tylko na jednym kierunku.
Przyznawane jest na cały rok akademicki ( od października do czerwca) i wypłacane jest co miesiąc.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/swiadczenia-pomocy-socjalnej