Erasmus 2023/2024

Rekrutacja na program ERASMUS w systemie USOSweb 2.03-10.03.2023

Instrukcja wymiana studencka: https://usosdocs.amu.edu.pl/docs/usosweb_studenci.html#wymiana-studencka

Wyjazdy na studia Erasmus

Wyjazdy na studia Erasmus to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Od samego początku istnienia programu w Polsce czyli od ponad 20 lat, UAM bierze aktywny udział w jego realizacji. https://erasmus.amu.edu.pl/wyjazdy-studentow/wyjazdy-na-studia

Zostałem wybrany do uczestnictwa w programie Erasmus Co dalej?

W momencie zaakceptowania wniosku o wyjazd na Erasmusa (informacja będzie widoczna w systemie USOSweb) należy uzupełnić w nim dodatkowe, brakujące informacje. Następnie należy przystąpić do wypełnienia dokumentów, których wymaga uczelnia docelowa (wymagania dotyczące dokumentów aplikacyjnych można znaleźć na stronach internetowych danej uczelni). W przypadku, gdy uczelnia wymaga dla uczestnika programu oficjalnej nominacji student musi skontaktować się z koordynatorami Erasmusa w Biurze Obsługi Studenta.

Jakich dokumentów może wymagać uczelnia, na którą wyjeżdżamy?

Application form – czyli Formularz zgłoszeniowy najczęściej do wypełnienia i wysłania na stronie danej uczelni online
W formularzu powinny się znależć dane dotyczące:
• koordynatora wydziałowego,
• uniwersytetu, do którego się wybierasz,
• terminu pobytu na zagranicznej uczelni (może być orientacyjny, z zaznaczeniem okrągłych miesięcy),
• kompetencji językowych,
• doświadczenia zawodowego,
• roku studiów, który ma być ukończony w dniu wyjazdu.

Transcript of records
Jest to wykaz wszystkich najważniejszych zaliczeń uzyskanych na uczelni macierzystej, który może być również załączony do formularza zgłoszeniowego.

Learning Agreement
Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) to umowa między studentem, jego uczelnią macierzystą i uczelnią przyjmującą, określająca program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student w uczelni partnerskiej oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Program studiów za granicą powinien być uzgadniony z Koordynatorem Wydziałowym. W formularzu należy wpisać nazwy przedmiotów, które student zamierza realizować oraz liczbę punktów ECTS tym przedmiotom przyporządkowaną. Stypendysta Erasmusa musi zdobyć 30 ECTS w semestrze, czyli 60 ECTS w ciągu roku. Bardzo ważne jest, aby ustalić z Koordynatorem czy któreś przedmioty muszą być zaliczne na UAM w trakcie lub po powrocie z zagranicy. O tę samą liczbę ECTS można umniejszyć sumę punktów do zdobycia na uczelni zagranicznej, ale należy pamiętać, że większość punktów ECTS powinno się zdobywać za granicą, a żadne punkty na UAM nie są przyznawane automatycznie. W poszukiwaniu wybranych przedmiotów zawsze dobrze jest zajrzeć na stronę internetową danej uczelni.
UWAGA! Zatwierdzony w USOSie Learning Agreement, podpisany przez uczelnię goszczącą, musi znaleźć się na koniec stypendium u koordynatora wydziałowego.
Liczba punktów za przedmioty nie związane z kierunkiem studiów nie może przekraczać 2/3 liczby uzyskanych punktów ECTS.

Po wysłaniu aplikacji na adres email studenta powinno przyjść potwierdzenie przyjęcia na studia zagraniczne z uczelni (zaproszenie lub zaświadczenie o immatrykulacji – przyjęciu studenta na studia). Może je również otrzymać Koordynator Wydziałowy lub DWZ na Wieniawskiego.

Zakwaterowanie

Znalezienie niedrogiego mieszkania jest jedną z najważniejszych spraw dla studenta wyjeżdżającego za granicę. Najdogodniejszą formą zakwaterowania jest pokój w akademiku, toteż uczestnik programu powinien jak najszybciej skontaktować się z Biurem Współpracy z Zagranicą lub podobną jednostką uczelni przyjmującej, która zajmuje się przydziałem miejsc w domach studenckich. Jednostka ta zazwyczaj posiada także informacje o innych możliwościach zakwaterowania (np. wynajem pokoi, mieszkań)

Podpisanie umowy

Po uzgodnieniu z przedstawicielem uczelni przyjmującej „Porozumienia o programie zajęć” oraz otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus, sporządzana jest umowa między studentem –beneficjentem a UAM. Zawiera ona warunki przyznania stypendium za granicą (w tym: miejsce i okres odbycia studiów, wysokość stypendium).
Podpisanie umowy z UAM jest podstawą wydania zaświadczenia w języku angielskim, potwierdzającego status studenta programu Erasmus oraz wysokość przyznanego stypendium. Zaświadczenie to jest często wymagane przez uczelnię partnerską oraz przy wypełnianiu obowiązku meldunkowego za granicą.
Student składa w Dziale Współpracy z Zagranicą informacje o koncie osobistym, potrzebne do pobrania stypendium.
Student dopełnia wszelkich formalności, umożliwiających korzystanie z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia w kraju przyjmującym.
Przy podpisaniu umowy otrzymujesz także bardzo ważny formularz Confirmation of Erasmus Study Period (Zaświadczenie o pobycie na Erasmusie), który zabierasz ze sobą na stypendium prosząc uczelnię zagraniczną o potwierdzenie Twojego przyjazdu i wyjazdu. Po powrocie, na podstawie tego zaświadczenia będzie obliczona rzeczywista długość Twojego pobytu na Erasmusie, a tym samym wysokość otrzymanego dofinansowania. Dodatkowo otrzymasz 2 zaświadczenia: w jęz. polskim – do NFZu (Karta EKUZ) oraz w wersji angielskiej dla Koordynatora zagranicznego.

Zaliczenie semestru poprzedzającego wyjazd

Uczestnik programu, który zadeklarował chęć odbycia studiów na uczelni partnerskiej powinien zamknąć sesję egzaminacyjną przed wyjazdem i uzyskać wpis na kolejny rok (semestr) studiów. Z listy uczestników programu Erasmus+będzie skreślony student, który nie zaliczył wcześniejszego roku studiów i został przez Dziekana skierowany na powtarzanie przedmiotu, semestru lub roku i do daty wyjazdu nie uzupełnił zaległości.

Stypendium

Wysokość stypendium programu ERASMUS jest ustalana corocznie i zależy od środków przyznanych Polsce przez Komisję Europejską. Należy pamiętać, iż stypendium Erasmusowe jest przeznaczone na pokrycie różnicy kosztów utrzymania i studiowania w kraju ojczystym i kraju przyjmującym. Na pokrycie kosztów pobytu za granicą stypendysta programu Erasmus powinien zatem poza stypendium erasmusowym przeznaczyć środki, jakie normalnie przeznacza na utrzymanie w kraju, np. dotację wypłacaną przez rodziców, otrzymywane stypendium naukowe (lub/i socjalne). Obecnie kwota stypendium wynosi ok. EURO 400 (w zależności od kraju).
UWAGA! Stypendysta Erasmusa zachowuje prawo do przyznanych mu stypendiów socjalnych i naukowych także w trakcie pobytu za granicą.

Po przybyciu na miejsce

Po przyjeździe na uczelnię zagraniczną uczestnik programu zgłasza się do Działu Współpracy z Zagranicą i Koordynatora Wydziałowego na tej uczelni w celu uzyskania informacji o niezbędnych formalnościach, np. związanych z zakwaterowaniem, założeniem konta w banku, uczestnictwem w kursach językowych.
Zmiany w Learning Agreement
Po przyjeździe na miejsce może się okazać, że któregoś z elementów zaplanowanego i zatwierdzonego programu studiów nie można zrealizować. Student może dokonać modyfikacji program studiów i nanieść poprawki w USOSie. O możliwość modyfikacji LA w systemie należy zwrócić się do Koordynatora Wydziałowego. Na poprawionym LA musi się znaleźć zgoda Prodziekana ds. Studiów Stacjonarnych oraz miejscowego Koordynatora programu Erasmus (na uczelni goszczącej).
Student uczęszcza na zajęcia, spotyka się z tutorem/opiekunem i uzyskuje zaliczenia oraz zdaje egzaminy. Wszystkie osiągnięcia akademickie rejestrowane są następnie w dokumencie wykaz zaliczeń (Transcript of Records). Dokument ten musi być podpisany przez koordynatora programu Erasmus uczelni przyjmującej. Ostateczna wersja Learning Agreement powinna być zgodna z treścią Transcript of Records.

Czy możliwe jest przedłużenie pobytu?

Student może przedłużyć swój pobyt o kolejny semestr (przy akceptacji uczelni przyjmującej) Jest to możliwe, ale tylko z semestru zimowego na letni. Nie można przedłużyć swojego stypendium z semestru letniego na zimowy, ponieważ jest to już nowy rok akademicki.
Uwaga, pobyt może trwać maks. jeden rok akademicki.
Aby przedłużyć pobyt o kolejny semestr należy złożyć wniosek do Prodziekana Wydziału, uzyskując wcześniej zgodę Koordynatora Wydziałowego i ewentualnie promotora pracy magisterskiej – wg uznania Prodziekana (wszystkie podpisy na tym samym formularzu!). Oczywiście w pierwszej kolejności na przedłużenie pobytu za granicą musi zgodzić się uczelnia goszcząca, dlatego należy dostarczyć do Koordynatora Wydziałowego (przesłać listem lub emailem) w/w zgodę.
Jeżeli uczelnia zagraniczna będzie potrzebować zgody UAM na dalszy pobyt należy skontaktować się z Koordynatorem Wydziałowym, który wyśle na podany przez studenta kontakt (najlepiej imię i nazwisko właściwej osoby + email) zgodę UAM. Student musi pozostać także w kontakcie z Prodziekanem w kwestii ustalenia dalszego programu studiów, czyli tzw. Learning Agreement.

Po powrocie

Okres studiów odbytych w zagranicznej uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus uznawany jest za integralną część studiów w uczelni macierzystej.
UAM uznaje okres studiów za granicą w oparciu o Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System –ECTS).
Gwarancją uznania okresu studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus+jest dostarczenie do Biura Obsługi Studenta nastęujących dokumentów:

1. Transcript of records.
Po powrocie do kraju należy przedstawić koordynatorowi wydziałowemu dokumenty wydane przez uniwersytet zagraniczny poświadczające odbycie i zaliczenie okresu studiów – oryginał wykazu zaliczeń (transcript of records) lub inny odpowiedni dokument potwierdzony podpisem i pieczęcią uniwersytetu zagranicznego.
2. Learning Agreement z USOSa.
Rozliczając się z Erasmusa student przedstawia ostateczną wersję swojego LA (wraz ze zmianami) wydrukowaną z USOSa i podpisaną przez uczelnię goszczącą. Treść LA powinna być zgodna z Transcript of Records.
3. Karta ekwiwalencji
W języku polskim nazleży wypełnić kartę ekwiwalencji przedmiotów i zwracasz się do koordynatora wydziałowego z prośbą o zaliczenie okresu studiów za granicą do okresu studiów w uczelni macierzystej. W biurze obsługi studentów należy złożyć zatwierdzoną przez koordynatora kartę ekwiwalencji. Zaliczone przedmioty bedą wpisane do indeksu elektronicznego w języku polskim.
4. Confirmation of Erasmus Study Period
Po powrocie student przedstawia Koordynatorowi Wydziałowemu wypełnione zaświadczenie o swoim pobycie na stypendium.
5. Ankieta
Jednym z warunków rozliczenia się ze stypendium jest także wypełnienie ankiety studenta, oceniającej Twój pobyt zagraniczny.
Ankieta Studenta znajduje się na stronie internetowej Agencji Narodowej: Ankieta-studia (username: student, hasło: erazm.) Ankieta jest sumowana elektronicznie w Warszawie i tam opracowywana zbiorczo. UAM ma wgląd w liczbę nadesłanych ankiet i może monitować osoby o dopełnienie tego obowiązku.
UWAGA! Transcript of Records (oryginał lub kopia), zatwierdzona (przez Prodziekana) karta ekwiwalencji (oryginał lub kopia), zaświadczenie o pobycie, podpisany Learning Agreement oraz wypełniona prawidłowo ankieta są warunkiem rozliczenia się ze stypendium Erasmusa u Koordynatora Wydziałowego.
Termin uzyskania zaliczenia semestru/roku przez studentów odbywających studia w zagranicznej uczelni partnerskiej, będą wyznaczone na początku roku akademickiego 2020/21. Jeżeli dotrzymanie tych terminów nie będzie możliwe ze względu na nieotrzymanie dokumentacji z uczelni przyjmującej, student musi zgłosić to Koordynatorowi Wydziałowemu w formie pisemnej.

Za granicą student musi zdobyć 30 punktów ECTS za każdy semestr studiów.
Koordynator Wydziałowy w wyjątkowych przypadkach może udzielić zgody na zmniejszenie wymaganej liczby punktów ECTS.

Student, któremu zabrakło wymaganej liczby punktów ECTS, może uzupełnić różnice zdając egzaminy ustalone w minimum programowym dla danego roku studiów i specjalności na Wydziale Historycznym. W przypadku, gdy student zobowiązany jest do uzupełnienia egzaminów wynikających z różnic miedzy programem studiów za granicą a programem w uczelni macierzystej, Dziekan może zezwolić studentowi na zaliczenie egzaminów w następnym semestrze lub roku studiów na podstawie pisemnej prośby studenta.

Przeliczanie ocen

Przeliczanie ocen zagranicznych na polskie

Aby sprawdzić równoważność ocen zagranicznych i polskich, skorzystaj z poniższego wykazu: