Stypendium socjalne

Każdy student może ubiegać się o przyznanie stypendium.
Pod uwagę brana jest sytuacja materialna studenta
Student, który stale zamieszkuje poza Poznaniem może ubiegać się o stypendium w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub w innym obiekcie ( np. stancji).
Stypendium socjalne student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.
Stypendium socjalne przyznawane jest na rok akademicki ( od października do czerwca).
Minimalna stawka wysokości stypendium socjalnego i dodatku mieszkaniowego jest ustalana na każdy rok akademicki.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/swiadczenia-pomocy-socjalnej