Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami

Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studenci z niepełnosprawnościami oraz problemami o podłożu psychicznym mogą skorzystać z różnych form wsparcia, które pomagają w studiowaniu. Wsparcie, jakie możesz otrzymać, nigdy nie spowoduje obniżenia poziomu wymagań akademickich.

Wszelkich informacji o wsparciu, udzielą Pełnomocniczki Dziekanów ds. wsparcia studentów z niepełnosprawnościami na poszczególnych Wydziałach:

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa:

dr Michał Krawczak; e-mail: krami@amu.edu.pl

Wydział Archeologii:

dr Danuta Żurkiewicz; e-mail: danuta.zurkiewicz@amu.edu.pl.

Wydział Historii:

dr hab. Bernadetta Manyś; e-mail: eustachy@amu.edu.pl;
Więcej informacji

Wydział Nauk o Sztuce:

dr Dorota Łuczak; e-mail: dorluc@amu.edu.pl, tel. 61 829 37 29;
Dyżur: wtorek, g. 10.00-11.00, piątek, g. 10.30-11.30, pok. 405A w Collegium Novum (Al. Niepodległości 4).


Wsparcia udziela również Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.
Dane kontaktowe:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Grunwaldzka 6 pok. 114
60-780 Poznań
tel: 61 829 20 55
bon@amu.edu.pl

Strona internetowa Biura: amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami

Treść strony w dostępnym pliku pdf (wersja zgodna z WCAG 2.0).

Dyżury:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10:00-13:00, środa – dzień wewnętrzny

Publikacje i informatory: Publikacje i informatory dla studentów z niepełnosprawnościami

Pełnomocniczka Rektora UAM ds. Osób z Niepełnosprawnościami

mgr Anna Rutz
e-mail: arutz@amu.edu.pl, bon@amu.edu.pl
tel.: 61 829 20 55

Młodszy specjalista ds. osób z niepełnosprawnościami

lic. Dominika Hoft
e-mail: dominika.hoft@amu.edu.pl
tel.: 61 829 12 10

Starsza referent ds. osób z niepełnosprawnościam

mgr Agnieszka Janicka
e-mail: agnieszka.janicka@amu.edu.pl
tel.: 61 829 22 43

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Student ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych generuje wniosek w USOSweb, po czym składa go razem z kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o niezdolności do pracy we właściwym wydziałowym Biurze Obsługi Studentów.

Więcej informacji o pomocy materialnej.

Racjonalne Dostosowania (RD)

Racjonalne dostosowania procesu kształcenia (w skrócie RD) przysługują każdemu studentowi UAM z niepełnosprawnością, który otrzyma stosowną zgodę władz dziekańskich swojego wydziału. Studenci w ramach racjonalnych dostosowań mogą wnioskować o adaptacje w zakresie uczestnictwa w zajęciach oraz w zakresie organizacji egzaminów i zaliczeń. Wsparcie, jakie możesz otrzymać w ramach RD, nie spowoduje obniżenia poziomu wymagań akademickich.

Więcej informacji o Racjonalnych Dostosowaniach.

Asystent dydaktyczny

Studenci UAM z niepełnosprawnością mają możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta dydaktycznego osoby z niepełnosprawnością. Zainteresowany taką pomocą student samodzielnie wskazuje osobę, która będzie pełnić tę rolę. Najkorzystniej jest, gdy osobą taką jest kolega lub koleżanka z grupy zajęciowej lub przynajmniej osoba studiująca na tym samym kierunku – nie jest to jednak wymóg konieczny. W uzasadnionych przypadkach asystentem może być osoba niebędąca studentem (np. członek rodziny). Asystent zawiera umowę zlecenie z uczelnią poprzez Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Pomagający asystent jest wynagradzany co miesiąc na podstawie przedłożonej karty pracy asystenta.

Więcej informacji o asystencie dydaktycznym.

Wsparcie dla studentów słabosłyszących

Studenci i doktoranci słabosłyszący mogą skorzystać m. in. ze wsparcia tłumacza języka migowego, przystosowanych lektoratów języka angielskiego realizowanych w Multimedialnej Pracowni Nauki Języków Obcych, zajęć praktycznej nauki języka polskiego, konsultacji logopedycznych oraz wypożyczyć systemy FM lub przenośną pętle induktofoniczne.

Więcej informacji o wsparciu dla studentów słabosłyszących.

Wsparcie dla studentów niewidomych i słabowidzących

Studenci z niepełnosprawnością wzroku mogą skorzystać ze wsparcia Pracowni Biblioteki Książki Mówionej (Collegium Novum), która zajmuje się adaptacją materiałów dydaktycznych do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych (m. in. wydruki brajlowskie i adaptacje do różnych formatów plików tekstowych). Pracownia umożliwia wypożyczenie specjalistycznego sprzętu: urządzenia do słuchania książek w standardzie DAISY i plików tekstowych, wyposażone w dyktafon, monitory brajlowskie, notatniki brajlowskie z monitorem brajlowskim. Stanowiska komputerowe wyposażone w wysokiej jakości skanery wraz z oprogramowaniem OCR, screenreadery i powiększalniki, które umożliwiają samodzielną pracę osobom niewidomym i słabowidzącym, znajdują się w bibliotekach na wszystkich kampusach UAM w Poznaniu. Zapewniamy dostęp do zbiorów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej (w ABC) – książek i podręczników akademickich przetworzonych i zaadaptowanych do postaci cyfrowej, możliwej do odczytu mową syntetyczną.

Więcej informacji o wsparciu dla studentów niewidomych i słabowidzących.

Przystosowane miejsca w domach studenckich

UAM dysponuje 30 przystosowanymi pokojami w 8 domach studenckich. Wszystkie pomieszczenia spełniają wymogi dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, począwszy od odpowiedniej powierzchni manewrowej, poprzez przystosowaną łazienkę z toaletą, stosowne do potrzeb umeblowanie oraz domofon z sygnalizacją dla osób nie(do)słyszących (DS „Jowita” oraz DS „Zbyszko”). Przed każdym akademikiem z pokojami przystosowanymi  znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Więcej informacji o przystosowanych miejscach w akademikach.

Transport dla studentów z niepełnosprawnością

Studenci z niepełnosprawnością narządu ruchu, którzy ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie korzystać ze środków transportu publicznego, mogą wnioskować o możliwość korzystania z usług transportowych realizowanych przez UAM. W ramach tego wsparcia studenci dowożeni są z miejsca zamieszkania (dotyczy studentów zamieszkujących na terenie Miasta Poznania, a w uzasadnionych przypadkach do 10 km poza granice administracyjne miasta) do miejsca, gdzie odbywają się zajęcia ujęte w planie studiów. Transport może zostać przyznany studentowi na cały rok akademicki lub tylko na okres zimowy tj. 1 grudnia – 1 marca.

Więcej informacji o transporcie dla studentów z niepełnosprawnością.

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”

Zrzeszenie „Ad Astra” jest organizacją studencką, która działa na rzecz studentów z niepełnosprawnościami swojej uczelni poprzez liczne akcje, wydarzenia i różnorodne formy pomocy skierowane właśnie do nich. Na początku każdego roku akademickiego Zrzeszenie organizuje spotkania adaptacyjne dla studentów pierwszego roku, by wdrożyć ich w uczelniane życie i przekazane kompleksowe informacje dotyczące wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami, jakie oferuje UAM.

Więcej informacji o Zrzeszeniu „Ad Astra”.

Psychologiczny konsultant ds. trudności w procesie studiowania

W trakcie konsultacji studenci mogą lepiej rozpoznać swoje preferencje i predyspozycje w zakresie efektywnego uczenia się, wypracować odpowiednie do ich potrzeb metody opanowywania materiału studiów. Mogą też zapoznać się z wybranymi technikami uczenia się i wypróbować je w praktyce. Konsultacje służą również budowaniu motywacji do studiowania, zarządzaniu czasem, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacjach egzaminacyjnych, w wypadku zaległości w studiach, a także w innych sytuacjach życiowych na uczelni i poza nią.

Więcej informacji o Psychologicznym Konsultancie.

Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego dla studentów UAM

Poradnia oferuje szeroko pojętą pomoc w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu na różnych jego płaszczyznach, poprzez adaptację do nowego środowiska uczelnianego, relacje z innymi, problemy osobiste i rodzinne. Wizyty mają różny charakter od konsultacji, interwencji kryzysowej, po psychoterapię. Spotkania dla studentów UAM są bezpłatne.

Więcej informacji na stronie Poradni Psychologicznej UAM.

Obozy i seminaria szkoleniowe organizowane przez Biuro

Letnia Szkoła Języka Angielskiego w nadmorskich miejscowościach oraz Zimowe Seminarium Szkoleniowe organizowane są w ośrodkach w pełni dostępnych i przystosowanych, dysponujących bogatym zapleczem rekreacyjno-sportowym.

Więcej informacji w aktualnościach na stronie Biura.

Przystosowane zajęcia z wychowania fizycznego

Studenci z niepełnosprawnościami w ramach zajęć z wychowania fizycznego (obowiązkowych na I roku studiów) mogą skorzystać z alternatywnych zajęć wychowania fizycznego prowadzonych przez wykwalifikowanych magistrów fizjoterapii SWFiS. Do zajęć tych należą: nauka pływania, sekcja pływacka, gimnastka lecznicza i zajęcia ogólnousprawniające. Zaletą tych zajęć jest indywidualne podejście do potrzeb i możliwości każdego studenta.

Więcej informacji o przystosowanych zajęciach z wychowania fizycznego.

Obozy sportowo-rekreacyjne organizowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS)

Obóz sportowo-rekreacyjny organizowany przez SWFiS w nadmorskich lub górskich kurortach wypoczynkowych oraz Integracyjny Spływ Kajakowy.

Więcej informacji na stronie SWFiS.

Sekcja sportowa studentów z niepełnosprawnościami

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu prowadzi sekcję sportową, w ramach której studenci z niepełnosprawnościami przygotowują się do zawodów sportowych z cyklu Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS – w różnych dyscyplinach, np. bowlingu, pływaniu, bocci, czy goalballu.

Więcej informacji na stronie SWFiS.

Dane kontaktowe

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Grunwaldzka 6 pok. 114
60-780 Poznań
tel: 61 829 20 55
bon@amu.edu.pl

Strona internetowa Biura: https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami/biuro-wsparcia-osob-z-niepelnosprawnosciami

Dyżury:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10:00-13:00, środa – dzień wewnętrzny

Pełnomocniczka Rektora UAM ds. Osób z Niepełnosprawnościami

mgr Anna Rutz
e-mail: arutz@amu.edu.pl, bon@amu.edu.pl
tel.: 61 829 20 55

Młodszy specjalista ds. osób z niepełnosprawnościami

mgr Krzysztof Osóbka
e-mail: krzysztof.osobka@amu.edu.pl
tel.: 61 829 22 43