Informacje dla studentów z niepełnosprawnościami

Niezbędne jest ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równorzędne orzeczenie o niezdolności do pracy, wystawione przez uprawnione zespoły ds. orzekania.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki czyli od października do czerwca na podstawie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Kwota stypendium jest ustalana w każdym roku akademickim.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/swiadczenia-pomocy-socjalnej