1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 2 listopada 2022 r.

Składanie podań studenckich w systemie USOS

W nowym roku akademickim 2022/2023 studentki, studenci wszystkich Wydziałów UAM mają możliwość składania podań w systemie USOS.

Podań złożonych w USOS nie drukujemy i nie dostarczamy do Biura Obsługi Studentów. Złożone podania przechowywane są w systemie USOS!

Dotyczy to podań:

§ 71 Regulaminu studiów:

1. Indywidualne sprawy studenckie związane z przebiegiem studiów niewymagające decyzji administracyjnej dziekan rozstrzyga na wniosek studenta.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 student składa za pośrednictwem systemu USOS.

4. Rozstrzygnięcie dziekana doręcza się studentowi za pośrednictwem systemu USOS w odpowiedzi na złożony przez studenta wniosek.

5. Od rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia odwołanie do rektora, które składa się za pośrednictwem dziekana wydającego rozstrzygnięcie. Dziekan może dołączyć do odwołania swoją opinię w sprawie.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może złożyć wniosek w innej formie niż określona w ust. 3. Rozstrzygnięcie dziekana doręcza się studentowi w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.

W module Podań została wprowadzona zmiana:

Podania zostały podzielone na dwa rodzaje:

  1. Podania „Dziekańskie”- Podania te definiowane są centralnie przez Sekcję Spraw Studenckich. Podania są rozpatrywane przez Prodziekana/Dziekana na podstawie Regulaminu studiów UAM. Podania są ujednolicone na wszystkich wydziałach.
  2. Podania wydziałowe – podania takie przypisane są do jednostki wydziałuPodania są dodawane/edytowane przez Wydziałowego Koordynatora USOS. 

Lista podań Dziekańskich oraz Instrukcja składania podań

Już wkrótce pojawi się również EN wersja podań.

Zapoznaj się z instrukcją składania podań w systemie USOS.