1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 21 stycznia 2022 r.

Zarządzenie ws. kształcenia zdalnego

Zarządzenie nr 165/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie organizacji kształcenia w okresie od dnia 21 stycznia 2022 roku do 23 lutego 2022 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 poz. 661) zarządza się, co następuje:

§ 1

1.   W okresie od dnia 24 stycznia 2022 r. do 23 lutego 2022 r. kształcenie na:

  1. studiach pierwszego stopnia;
  2. studiach drugiego stopnia;
  3. jednolitych studiach magisterskich;
  4. studiach doktoranckich oraz w szkole doktorskiej

– prowadzi się wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (kształcenie na odległość), niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów albo w programie kształcenia.

2.   Kształcenie na odległość prowadzi się zgodnie z obowiązującym planem studiów w sposób umożliwiający synchroniczną interakcję między studentami  a nauczycielem akademickim lub innymi osobami prowadzącymi kształcenie.

3.   Zajęcia, które nie mogą być prowadzone w ramach kształcenia na odległość, realizuje się w siedzibie Uniwersytetu. Dziekan sporządza wykaz takich zajęć i niezwłocznie informuje o tym studentów.

4.   Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio do egzaminów i zaliczeń w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

§ 2

Sposób i zasady prowadzenia kształcenia w innych formach niż określone w § 1  ust. 1 pkt 1-4 określa zarządzenie nr 139/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach epidemii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

§ 3

Postanowienia niniejszego zarządzenia dotyczące:

1)   dziekana – stosuje się odpowiednio do dyrektora filii;

2)   siedziby Uniwersytetu – stosuje się do filii.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2022 roku, z tym że kształcenie na studiach niestacjonarnych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu począwszy od dnia 21 stycznia 2022 roku.

REKTOR

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska