1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 11 stycznia 2022 r.

Zachowania o charakterze molestowania seksualnego w społeczności akademickiej UAM

Zachęcamy do udziału w badaniu dotyczącym sytuacji o charakterze molestowania seksualnego w społeczności akademickiej UAM. Ankieta będzie dostępna w dniach od 13 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

Przez molestowanie seksualne rozumie się każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym wobec osoby fizycznej lub odnoszące się do płci, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności tej osoby, w szczególności przez stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy.

Dzięki badaniu uzyskamy wiedzę na temat zakresu tego zjawiska, a tym samym będziemy mogli podjąć działania służące lepszemu wsparciu i pomocy dla osób, które doświadczyły molestowania seksualnego. Zebrane w ten sposób informacje przyczynią się ponadto do wypracowania i wdrożenia programów mających na celu eliminację w naszym środowisku tego typu patologicznych zachowań.

Ze względu na specyfikę podejmowanej problematyki, która dotyczy najbardziej prywatnej sfery naszego życia, badanie zostanie przeprowadzone w sposób zapewniający respondentom całkowitą anonimowość, a uzyskany materiał będzie opracowany przez wąskie grono ekspertów. Biorąc pod uwagę potrzebę dalszego umacniania kapitału społecznego UAM – poprzez partnerstwo, otwartość i transparentność – planowane jest przygotowanie ogólnego raportu z badań, który będzie dostępny dla wszystkich członków naszej społeczności.

Nie czekaj, wypełnij ankietę!

Przejdź do ankiety