1. Przejdź do Treść
 2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 5 stycznia 2022 r.

Program dla studentów „Perły nauki”

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłasza nowy program dla studentów „Perły nauki”. Nabór wniosków trwa od 4 stycznia do 18 lutego 2022 r. Jest to konkurs grantowy dla studentów, który zastępuje „Diamentowy grant”. 

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/perly-nauki

Podstawowe zasady programu:

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

 1. Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:
  1. którego okres realizacji nie przekracza 48 miesięcy;
  2. w którym wnioskodawca wskaże:
   1. osobę odpowiedzialną za realizację projektu, zwaną dalej „kierownikiem projektu”,
   2. opiekuna naukowego albo artystycznego kierownika projektu;
  3. który nie obejmuje działań:
   1. finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa,
   2. wykonywanych przed dniem zawarcia umowy w ramach programu;
  4. którego koszt realizacji nie przekracza:
   1. 240 000 zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu albo z dziedziny nauk rolniczych,
   2. 200 000 zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych albo z dziedziny sztuki;
  5. w którym koszty:
   1. zakupu aparatury naukowo-badawczej, infrastruktury informatycznej albo sprzętu, urządzeń lub aparatury wykorzystywanych do prowadzenia działalności artystycznej nie przekraczają 50 000 zł, przy czym sfinansowanie tego zakupu ze środków finansowych przyznanych w ramach programu jest możliwe wyłącznie, jeżeli wnioskodawca nie posiada albo nie ma możliwości korzystania z niezbędnej aparatury lub infrastruktury,
   2. wynagrodzenia kierownika projektu nie przekraczają 3 000 zł miesięcznie,
   3. pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich.
 2. W przypadku projektu obejmującego prowadzenie badań naukowych:
  1. związanych z koniecznością wykonania eksperymentów medycznych na ludziach warunkiem udziału w programie jest ponadto uzyskanie zgody właściwej komisji bioetycznej,
  2. związanych z koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach warunkiem udziału w programie jest ponadto uzyskanie zgody właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach,
  3. nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną warunkiem udziału w programie jest ponadto uzyskanie zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
  4. nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów warunkiem udziału w programie jest ponadto uzyskanie zgody wymaganej na podstawie przepisów o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych
   – przed rozpoczęciem realizacji tego projektu.

Dla kogo:

Do udziału w programie są uprawnione następujące podmioty, zwane dalej „wnioskodawcami”:

 1. uczelnie,
 2. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 3. instytuty badawcze,
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. Centrum Łukasiewicz,
 6. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 7. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
 8. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)
  – dla których przyznanie środków finansowych w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Terminy:

Pierwszy nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 4 stycznia 2022 r. od godz. 8.00 do dnia 18 lutego 2022 r. do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie zawarto w Komunikacie.

Informacje: Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji, e-mail: perlynauki@mein.gov.pl.