1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 8 grudnia 2021 r.

Szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę

Szkolenie BHP jest obowiązkowym przedmiotem dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na UAM. Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Bez względu na to czy student odbył już szkolenie na studiach pierwszego stopnia lub w innej uczelni, student przyjęty na I rok studiów na UAM jest zobowiązany zaliczyć Szkolenie BHP. Nie ma możliwości „przepisywania” zaliczenia. W sytuacji, gdy student został ponownie przyjęty na I rok studiów (i zaliczył Szkolenie BHP wcześniej) zobowiązany jest kolejny raz przystąpić do zaliczenia przedmiotu Szkolenie BHP.

Przedmiot Szkolenie BHP został zdefiniowany w USOSie centralnie jako przedmiot ogólnouniwersytecki w wymiarze 4 godz. Wydziały nie definiują tego przedmiotu samodzielnie.

Za formalne zaliczenie przedmiotu „Szkolenie BHP” odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez Rektora do koordynowania całości spraw związanych ze szkoleniem BHP dla studentów.

Studenci zobowiązani są do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na platformie Moodle (informacja na temat logowania znajduje się poniżej), które składają się z czterech tematów:

  • Pierwsza pomoc,
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • Ochrona przeciwpożarowa,
  • Elementy prawa pracy.

Po zapoznaniu z materiałami studenci muszą zaliczyć test. Test wyboru składa się z 20 pytań. Pytania dla każdego studenta są wybierane losowo z bazy pytań i układane w przypadkowej kolejności. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 11 odpowiedzi na 20 pytań. Wynik testu jest automatycznie obliczany przez system. Jeżeli student nie zaliczy testu w pierwszym podejściu przysługuje mu jedno dodatkowe podejście.

Informacja o zaliczeniu przez studenta przedmiotu Szkolenie BHP zostanie automatycznie przesłana do systemu USOS.

Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego 2021/2022:

  • uruchomienie Szkolenia: 15 listopada 2021 r.,
  • czas na zapoznanie się ze Szkoleniem i zaliczenie testu (pierwsze i ewentualne drugie podejście): od 15 listopada 2021 r. do 23 lutego 2022 r.

Po zaliczeniu testu, informacja o zaliczeniu zostanie przesłana automatycznie do systemu USOSweb.

Logowanie na Szkolenie BHP:

Należy wejść na stronę: https://szkoleniebhp.amu.edu.pl/

Logowanie na Szkolenie BHP na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do swojego konta w systemie USOSweb (login: PESEL, hasło: hasło do systemu USOSweb);

Po zalogowaniu należy zapoznać się z materiałami i rozwiązać test. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 11 odpowiedzi na 20 pytań.