1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 26 listopada 2021 r.

Konkurs projakościowy prorektora

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję o rozpisaniu siódmej edycji konkursu projakościowego prorektora UAM ds. studenckich i kształcenia, a drugiej realizowanej w ramach projektu Uniwersytet Jutra II. Celem konkursu jest zwiększenie możliwości nabywania przez studentów umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich w trakcie studiów.

Ważnym komponentem kształcenia – podlegającym ocenie programowej PKA – jest wsparcie studentów zarówno w rozwoju naukowym, jak i w przygotowaniu do rynku pracy, czemu służyć mają działania na rzecz doskonalenia umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich w procesie kształcenia.

Kierunki studiów w różny sposób radzą sobie z realizacją tego zadania, jednakże z perspektywy całej uczelni – jak pokazują wyniki corocznego badania jakości kształcenia prowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – zajęcia rozwijające umiejętności praktyczne i miękkie są najczęściej wskazywane jako najsłabsza strona kształcenia na naszej uczelni. Z tego powodu chciałabym zachęcić Państwa do poszukiwania rozwiązań, które pozwolą studentom lepiej się rozwijać w trakcie swoich studiów w zakresie umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich.

Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje dotyczące konkursu:

  1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych inicjatyw służących wdrożeniu rozwiązań zwiększających możliwości rozwoju umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich w trakcie studiów.
  2. Beneficjentami konkursu są studentki i studenci wszystkich kierunków studiów prowadzonych na UAM.
  3. Jednostka organizacyjna może zgłosić do konkursu dowolną liczbę projektów przygotowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami.
  4. W konkursie przewidziano nagrody w łącznej kwocie 100 000 PLN.
  5. Projekty dofinansowane są w ramach programu pn. „UNIWERSYTET JUTRA II – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, nr POWR.03.05.00-00-Z303/18.
  6. Dokumentacja projektowa musi być przygotowana zgodnie z załączonym regulaminem.
  7. Wnioski powinny być przesłane przez prorektorów kierujących szkołami dziedzinowymi (w przypadku wniosków składanych wspólnie przez wydziały wchodzące w skład danej szkoły dziedzinowej) lub dziekanów czy dyrektorów filii (w przypadku wniosków samodzielnych) w formie elektronicznej na adres jakosc@amu.edu.pl do dnia 10 stycznia 2022 r.
  8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 stycznia 2022 r.
  9. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do dr Agnieszki Kamisznikow, tel. 61 829 24 23 lub na adres kamisz@amu.edu.pl.

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Joanna Wójcik
Prorektor ds. studenckich i kształcenia

Załączniki:

Regulamin konkursu projakościowego

Zał. nr 1 do Regulaminu

Zał. nr 2 do Regulaminu